به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

به پرشین بلاگ خوش آمدید  

بنام خدا
كاربر گرامی
با سلام و احترام
پیوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنویسان فارسی خوش آمد میگوییم.
شما میتوانید براي آشنایی بیشتر با خدمات سایت به آدرس های زیر مراجعه كنید:
http://help.persianblog.ir براي راهنمایی و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سایت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاری داوطلبانه در وبلاگستان

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سایت میتوانید با پست الكترونیكی :
support[at]persianblog.ir
و در صور

ادامه مطلب  

لينك كانال  

براي عضویت در كانال به پنل پیوند ها در كنار وبسایت مراجعه كنید و روی لینك ما كلیك كنیدمن كانالمو تازه زدم فقط خواهش میكنم كمكم كنید و عضو شید تا بتونم كانالی زیبا و خاص براي دخترای خاص بسازملطفا پیشنهاد هاتونم بوام تو ایدی تلگرامم بفرستی

ادامه مطلب  

ارزيابي‌هاي گاونر  

نتایج ارزیابی‌ شامل یك سری ارقام PTA یا برآورد توانایی انتقال ژنتیكی براي هر یك از حیوانات می‌باشد . این ارقام برآوردهایی از برتری ( یا فروتری ) ژنتیكی آن حیوان خاص است كه به فرزندان خود منتقل خواهد كرد . اطلاعات ژنتیكی هم براي گاوهای نر و هم براي گاوهای ماده تولید می‌شوند ولی از آنجاییكه تعداد كمی از گله‌ها این ارزیابی‌ها را براي انتخاب تلیسه‌های جایگزین از میانگین همه تلیسه‌های تولیدی خود استفاده می‌كنند ، در این مقاله به

ادامه مطلب  

ارزيابي‌هاي گاونر  

نتایج ارزیابی‌ شامل یك سری ارقام PTA یا برآورد توانایی انتقال ژنتیكی براي هر یك از حیوانات می‌باشد . این ارقام برآوردهایی از برتری ( یا فروتری ) ژنتیكی آن حیوان خاص است كه به فرزندان خود منتقل خواهد كرد . اطلاعات ژنتیكی هم براي گاوهای نر و هم براي گاوهای ماده تولید می‌شوند ولی از آنجاییكه تعداد كمی از گله‌ها این ارزیابی‌ها را براي انتخاب تلیسه‌های جایگزین از میانگین همه تلیسه‌های تولیدی خود استفاده می‌كنند ، در این مقاله به

ادامه مطلب  

براي موفقيت و افزايش فالوور در اينستاگرام اين كارها را انجام ندهيد!  

براي موفقیت و افزایش فالوور در اینستاگرام این كارها را انجام ندهید!
قصد داریم در این مقاله 3 نكته را به شما آموزش دهیم كه با انجام ندادن آن ها باعث موفقیت و افزایش فالوور اینستاگرام خود خواهید شد. پس تا پايان این آموزش با ما همراه باشید.
1- كپی كردن اطلاعات و عكس های اینستاگرام دیگران ممنوع
سعی كنید عكس های جدید پیدا كنید، عكس هایی كه در هیچ جای اینستاگرام
استفاده نشده اند. استفاده از عكس های دیگران باعث كاهش فالوورهای شما می
شود و هیچ سودی ب

ادامه مطلب  

نکاتی در مورد چاپ  

قبلا بهتر است انواع سیستمهای چاپ را بدانیم.
سیستمهای مختلفی براي چاپ وجود دارند از انواع چاپ دستی گرفته تا چاپهای سیلك کارت
ویزیت و فلكس و تامپو و.. و چاپهای ماشینی مثل سیستمهای مسطح ( ماشین ملخی و
یا افست مسطح ) و کارت ویزیت چاپ افست و این اواخر چاپ دیجیتال.آنچه كه امروزه
بیشتر با آن سرو كار داریم چاپ افست و دیجیتال است. كه اكنون موضوع بحث ما چاپ
افست است.نكته ایی كه باید قبل از هر چیز به آن اشاره كنیم این است كه براي چاپ
افست حتما باید از سیستم c

ادامه مطلب  

شورا به تخلفات مالی حساس باشد  

بیش از 39‌هزار شورا در شهر و روستا دیروز كار رسمی خود را براي پنجمین دوره آغاز كردند. در تهران هم دیروز یكی از همان جلسات برگزار شد و تركیب هیأت‌رئیسه همان بود كه در جلسات غیررسمی اعلام شده بود. حالا دوره مدیریت قالیباف تمام شده و از طرفی هنوز حكم شهردار تهران به امضای وزیر كشور نرسیده است، درحالی كه اعضا قصد معرفی سرپرست براي شهر تهران را ندارند، اما در خیلی از شهرهای  دیگر هم جنجال و سروصدا هست و در نخستین جلسه رسمی شورای  این شهرها

ادامه مطلب  

شورا به تخلفات مالی حساس باشد  

بیش از 39‌هزار شورا در شهر و روستا دیروز كار رسمی خود را براي پنجمین دوره آغاز كردند. در تهران هم دیروز یكی از همان جلسات برگزار شد و تركیب هیأت‌رئیسه همان بود كه در جلسات غیررسمی اعلام شده بود. حالا دوره مدیریت قالیباف تمام شده و از طرفی هنوز حكم شهردار تهران به امضای وزیر كشور نرسیده است، درحالی كه اعضا قصد معرفی سرپرست براي شهر تهران را ندارند، اما در خیلی از شهرهای  دیگر هم جنجال و سروصدا هست و در نخستین جلسه رسمی شورای  این شهرها

ادامه مطلب  

انجیل مرقس اولین انجیل  

انجیل مرقس اولین انجیل
 

گرچه انجیل متی در عهد جدید پیش از انجیل مرقس قرار گرفته است, ولی این باور وجود دارد كه انجیل مرقس اولین انجیلی است كه نوشته شده است. این انجیل احتمالاً بین سالهای 60 و 70 میلادی در روم نوشته و منتشر شده است. مرقس, انجیل خود را خطاب به رومیها نوشت. رومیها اهل عمل بودند و علاقه‌ای به تاریخ و اعتقادات یهودیها نداشتند. رومیها به مسائل عملی علاقه داشتند به همین دلیل مرقس انجیلی كوتاه اما پر از معجزات و كارهای عیسی, و نه پر از

ادامه مطلب  

 

'''' متنفـــــرم ''''          از ایڹ که "نمــی تــــوآنم"                    از " تــــ‍ــو "'''' متنفـــــر  باشمبراي فرامـوش کردنت هر شَب آرزوی آلزایمر می کنـم خـوش بـه حالِ تـوکـه وقتی او آمـد بـدون  هیـچ دردِسریفرامـوشـَم کردی

ادامه مطلب  

ترفندهاي جديد جهت افزايش محبوبيت و افزايش فالوور در اينستاگرام  

براي افزایش فالوور واقعی در اینستاگرام چه كارهایی انجام دهیم؟
بدون تردید اینستاگرام یكی از محبوب ترین شبكه های اجتماعی جهان است و
در كشور ما نیز طرفداران بسیاری از جمله جوانان را به سمت خود جذب كرده
است. قطعا شما هم بدنبال جذب فالوور در اینستاگرام بوده اید و راه های
بسیاری را براي رسیدن به این امر طی كرده اید. امروز قصد داریم روش هایی را
به شما عزیزان آموزش دهیم كه بوسیله آن می توانید فالوورهای واقعی خود را
افزایش دهید و حتی بتوانید بو

ادامه مطلب  

اهميت و راهكارهاي افزايش فالوور  

چرا افزایش فالوور اینستاگرام اهمیت دارد؟
بسیاری از كاربران، مبنای اعتماد و انتخابشان بر حسب تعداد فالوورهای پیج های اینستاگرام است
وقتی ببینید یك پیج تعداد فالوور كمتری دارد، ممكن است فكر كنند كه، پیج
با تعداد فالوور بیشتر از نظر كاری هم قویتر است. چه این مورد رو قبول
داشته باشیم، و چه قبول نداشته باشیم، این موضوع كاملا صحت دارد. مبنای
اعتماد، بیشتر به كمیت و كمتر به كیفیت است. در فضای مجازی جایگاه شما باعث
انتخاب شما میشود. افزایش فالو

ادامه مطلب  

بايدها و نبايدهاي افزايش فالوور اينستاگرام  

بایدها و نبایدهای افزایش فالوور اینستاگرام:خارج كردن پروفایل از حالت خصوصی
اگر می خواهید افزایش فالوور داشته باشید نباید پروفایل خود را خصوصی
كنید. اگر پروفایلتان در حالت خصوصی یا private است آن را به حالت عمومی یا
public تغییر دهید.
پست منتشر كنید و در سایه نباشید
اگر می خواهید افزایش فالوور داشته باشید نباید مدت طولانی اینستاگرام
را ترك كنید و پستی قرار ندهید. در اینصورت فالوورهای شما به شدت كاهش می
یابد. پس توصیه ما به شما این است كه دائما

ادامه مطلب  

آشنایی با واجبات و محرمات دینی  

آشنایی با واجبات الهی


واجبات الهی چیست؟

ضمن آرزوی توفیق و سلامتی و عافیت براي شما دانشجوی گرامی که تصمیم گرفته اید بنده خدا شوید و راه بندگی که همان راه سعادت انسان در دنیا و آخرت است را بپیمایید و اکنون با طر ح این سوال می خواهید با احکام و آداب بندگی آشنا شوید. درود بر شما. در این راستا بدانید که از جمله واجب ترین واجبات الهی فراگیرى یك دوره كامل اصول عقاید است. اگر زمینه‏ى مطالعاتى ندارید مى‏توانید ابتدا از كتب اعتقادى آقاى قرائتى استفا

ادامه مطلب  

به چه روشي فالوور اينستاگرام شما را افزايش ميدهيم  

ما به چه روشی فالوور اینستاگرام شما را افزایش میدهیم:
بررسی و تجزیه تحلیل وضعیت پیج شما
تنظیم هشتگ های مرتبط با پیج تان
شناسایی پیج های بسیار فعال رقبای تان
تجزیه تحلیل پیج های رقیب از نظر داشتن فالوورهای واقعی، كامنتهای بالا، لایكهای بالا
شناسایی بازار هدف مشتریان شما
شناسایی پیج هایی كه بازار هدف تان آنها را فالوو میكنند.
پس از اینكه تمام بررسی ها انجام شد، فرآیند جذب و افزایش تخصصی فالوورهای پیج شما آغاز میشود.
در نهایت هم فالوورهای شما

ادامه مطلب  

رفع ايراد هاي ماشين ظرفشويي (بخش اول)  

آب ورودی به ماشین ظرفشویی قطع نمی شوداگر جریان آبی كه به ماشین ظرفشویی می آید به طور خودكار قطع نشود،احتمالا یا سوئیچ شناور مشكل دارد، یا تایمر روی Fill (پر شدن) گیر كرده و یا شیر ورودی آب باز است. براي امتحان سوئیچ شناور، به یك مولتی متر ارزان قیمت مانند چیزی كه در شكل نشان داده شده، كه هزینه اش كمتر از 25 دلار است نیاز دارید. مولتی متر های ارزانتر نیز وجود دارند.1-جریان برق را چك كنید. سوپاپ شناور پلاستیكی گنبدی شكل را بلند كنید. اگر بلند نش

ادامه مطلب  

سوالات فصل 8 مطالعات هشتم  

سوالات درس 15 1-مغولان که بودند ؟ اقوام بیابانگرد مغولستان ، واقع در شمال چین و جنوب سیبری بودند. آب و هوای سرد و خشک منطقه، موجب شده بود که آنها شیوه◌ٴ زندگی کو چنشینی و دامداری را برگزینند. قبایل مغول تا پیش از چنگیزخان پراکنده بودند و حکومتی نداشتند. این قبایل به سبب افزایش جمعیت و کمبود مراتع ناگزیر بودند براي تأمین زندگی، به غارت یکدیگر و همسایگان روی آورند. 

ادامه مطلب  

واترجت WP-900  

واتر جت و مسواك برقی waterpik مدل WP-900waterpik waterflosser روشی آسان و موثر به جای نخ دندان می باشد و اولین برند توصیه شده توسط متخصصین دهان و دندان است.مدل WP-900، تركیب موثری از waterflosser و مسواك برقی سونیك راه حلی كامل براي مراقبت و بهداشت دندان ها به شمار می رود. استفاده همزمان از مسواك برقی و waterflosser ، هفتاد درصد موثرتر در نگهداری و مراقبت از دندان ها در مقایسه با استفاده از هر روش به تنهایی می باشد. به ویژه براي افرادی كه در دهان خود روكش یا ایمپلنت دارند

ادامه مطلب  

تعويض يخ ساز يخچال هاي سايد باي سايد  

در این مقاله می خواهیم شما را قدم به قدم در مورد نحوۀ تعویض یخ ساز یخچال و فریزرهای ساید بای ساید راهنمایی كنیم. یخ سازها دارای قطعات الكترونیكی هستند كه اگر درست عمل كنند می توانند از پر شدن آب در قالب یخ ساز یا از بیرون آمدن قالب یخ از یخ ساز جلوگیری كنند. در صورت از كار افتادن یخ ساز می توان آن با یك یخ ساز مورد تایید سازنده تعویض كرددر غیر این صورت ممكن است نیاز به تعمیر یخچال ساید بای ساید نیاز داشته باشید. قبل از شروع غذاها را از یخ

ادامه مطلب  

چطور يك پيج اينستاگرام استاندارد شود؟  

استفاده از عنوان مناسب براي پیج
هرگز از عناوین تكراری استفاده نكنید. بهتر است عنوان فقط براي شما و
غیر تكراری باشد. اگر از عناوین استفاده شده رقیبان استفاده كنید، در واقع
دارید آنها را بزرگ میكنید. بهتر است ابتدای عنوان از دسته بندی شغلی شما
استفاده شود، و در انتها نام مجموعه ی شما درج گردد. مثلا تشریفات خدمات
مجالس گل مریم
بسیاری از كاربران عنوان و نام برند شما را در قسمت سرچ، جستجو میكنند.
در صورت انتخاب عنوان مناسب براحتی با توجه به كسب

ادامه مطلب  

پیام فرزند ایثارگر بدنبال اجرایی نشدن قانون کسری خدمت  

یك پیام كه به گوش مسئولین برسد 
 
سلام ا بزرگوار شما چرا چیزی نمینویسید تو کانال تظاهراتی چیزی آخه اینا چه  قانوناییه . الکی تصویب کردن براي خودشون چرا مسخره بازی درمیارن اگه پدرای ما نبودن الان جمهوری اسلامی نبود یعنی فرزندای  جانبازان ارزششون کمتر غایبینه که خدمتو بهشون میفروشن این قانونا اخر بی انصافیه به ازای هر درصد 9 روز
 انجمن رزمندگان و جانبازان زیر 25 درصد

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1