آنچه در من نهفته ست دریاییست  

دانی از زندگی چه می خواهم
من تو باشم تو پای تا سر تو
زندگی گر هزار باره بود
بار دیگر تو بار دیگر تو
آنچه در من نهفته ست دریاییست
کی توان نهفتنم باشد
باز تو زین سهمگین طوفانها            
کاش یارای گفتنم باشد... فروغ فرخزاد
با سفر رفتن پسرک کلی کار تو لیستم اضافه کردم. از اون کارهایی که جز روزمرگیهام نبود و مدتها توفکر انجام دادنشون بودم ولی فرصتشو نداشتم.
ولی انگار این قند عسل ما حوصله ما رو هم با خود

ادامه مطلب  

کانال تلگرام سریال ترکی  

//
var protoUrl = "tg://resolve?domain=turkishkar";
if (false) {
var iframeContEl = document.getElementById('tgme_frame_cont') || document.body;
var iframeEl = document.createElement('iframe');
iframeContEl.appendChild(iframeEl);
var pageHidden = false;
window.addEventListener('pagehide', function () {
pageHidden = true;
}, false);
window.addEventListener('blur', function () {
pageHidden = true;
}, false);
if (iframeEl !== null) {
iframeEl.src = protoUrl;
}
setTimeout(function() {
if (!pageHidden) {
window.location = protoUrl;
}
}, 2000);
}
else if (protoUrl) {
setTimeout(function() {
window.location = protoUrl;
}, 100);
}
//
 
 
عضویت در کانال تلگرام ترکی سریال و فیلم اهنک
 
کیلک کن 
https://t

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1